polecamy:

O nas

Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP (SKiK)  jest organizacją skupiającą duchownych – księży i diakonów (wcześniej katechetów i katechetki z wyższym wykształceniem teologicznym) – służących na różnych stanowiskach. Zadaniem stowarzyszenia jest  stwarzanie możliwości dalszego rozwoju, dokształcania, umacniania więzi  koleżeńskich oraz pomocy w trudnych sytuacjach.
Historia

Rok 1923

 Komitet Założycielski

– ks. Juliusz Bursche

– ks. Karol Kulisz

– ks. Paweł Nikodem

  tablo2

Dnia 10.09.1923 r. Komitet Założycielski podpisał wniosek o zarejestrowanie Stowarzyszenia Księży Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

Rejestracja nastąpiła 25.01.1924 r.

Po latach rozbiorów, w trudnych czasach odradzającej się Polski, gdy Kościół Ewangelicki na nowo organizował swoje struktury, księża wzorem duchownych Kościołów ewangelickich w Europie postanowili założyć własne stowarzyszenie.

Celem stowarzyszenia było wzajemne wspieranie na płaszczyźnie duchowej, edukacyjnej, jak również materialnej. Stowarzyszenie wypełniało te punkty poprzez organizowanie konferencji, seminariów i wykładów. Dla poprawy sytuacji materialnej zorganizowano Zakład Emerytalny, prowadzony przez księży: Pawła Nikodema i Pawła Bocka. Dla stworzenia możliwości wypoczynku księży i ich rodzin został wybudowany w Wiśle pensjonat „Księżówka” im. Bpa Juliusza Bursche, który poświęcono 15.07.1034 r.

 4

Działalność stowarzyszenia została zakłócona  poprzez II wojnę światową oraz lata powojenne. Księżówka została utracona na wiele dziesięcioleci na rzecz Urzędu Wojewódzkiego oraz KW PZPR w Katowicach. Władze państwowe odmawiały ponownej rejestracji stowarzyszenia, kwestionując legalność jego działania. Naczelnik Wydziału Społeczno – Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Śląsko – Dąbrowskiego, w uzasadnieniu odmowy rejestracji Stowarzyszenia napisał: „powstanie takiego stowarzyszenia nie odpowiada względom pożytku społecznego”. W roku 1953  władze doprowadziły do likwidacji Stowarzyszenia.

Dotychczasowe zadania dotyczące spraw socjalnych i emerytalnych przejął konsystorz Kościoła.

Nowy początek i kontynuacja

Dzięki zmianie sytuacji politycznej w Polsce przywrócona została możliwość działalności stowarzyszeń. W dniach 6 i 7 marca 1990 r. powołany został komitet założycielski, którzy tworzyli: ks. Ryszard Janik, ks. Andrzej Czyż, ks. Jan Lech Klima, ks. Tadeusz Konik.

tablo3

Komitet wystąpił z wnioskiem o rejestrację stowarzyszenia. Ponowna rejestracja nastąpiła 30.05.1990 r. W dniu 4.09.1990 r. w Warszawie odbyło się pierwsze walne zebranie, na którym wybrano zarząd, którego prezesem został ks. Tadeusz Konik, a członkami: ks. Stanisław Dorda, ks. Jan Kozieł, Ks. Jan L. Klima, ks. Tadeusz Szurman. Powołano także radę naukową w osobach ks. prof. Manfreda Uglorza i ks. Erwina Miklera.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane pod nazwą: Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP.

Dzięki staraniom zarządu, w roku 1991 odzyskana została Księżówka, która stała się  siedzibą Stowarzyszenia, domem rekolekcyjnym  i miejscem organizowania   seminariów kaznodziejskich. Zaczęto wydawać czasopismo „Teologia i ambona”.

Kolejne pokolenie

Rok 2003, to wybór nowego zarządu, który stanowili księża kolejnego pokolenia.

Prezesem został ks. Jerzy samiec, wiceprezesem ks. Henryk Reske, Sekretarzem ks. Grzegorz Giemza, skarbnikiem ks. Władysław Wantulok, redaktorem „Teologii i ambony” ks. Adrian Korczago, przedstawicielem komisji naukowej ks. Marek J. Uglorz., a członkami ks. Leszek Czyż i ks. Dariusz Dawid.

tablo1

Inicjatywą nowego zarządu było zorganizowanie, we współpracy z Centrum Misji i Ewangelizacji, kursów superwizji oraz kursów duszpasterskich.  W roku 2007 powstał Instytut Pastoralny, który przejął obowiązek kształcenia praktykantów i wikariuszy. Kierownictwo Instytutu powierzone zostało przez władze Kościoła ks. Adrianowi Korczago. Nawiązano ponownie kontakty z Konferencją Europejskich Stowarzyszeń Księży (KEP) oraz stowarzyszeniami księży w innych krajach, m. In. Słowacją, Czechami Niemcy (Turyngia), Norwegia. W roku 2009 dotychczasowy prezes ks. Jerzy Samiec został wybrany na Zwierzchnika Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w RP, a jego obowiązki przejął tymczasowo ks. Henryk Reske.

W czerwcu 2010 r.  Stowarzyszenie Księży i Katechetów  było współorganizatorem 10. Kongresu Europejskich Stowarzyszeń Księży, który odbył się w Wiśle.

tablo4

Wybory kolejnego zarządu odbyły się w czerwcu 2010 r. Skład nowego zarządu: Prezes ks. Władysław Wantulok, wiceprezes ks. Henryk Reske, sekretarz ks. Wojciech Pracki, skarbnik ks. Jan Raszyk, członkowie: ks. Leszek Czyż, ks. Bartosz Cieślar, ks. Zdzisław Niedoba.

Stowarzyszenie w chwili obecnej (2014 r.) około 70 członków – księży będących w czynnej służbie, jak i w stanie spoczynku. Przy współpracy z Konsystorzem Kościoła współorganizowane są spotkania wypoczynkowe dla księży emerytów i dla wdów po księżach.

8

Dzięki środkom finansowym pozyskanym z wynajmu Domu Rekolekcyjnego Księżówka oraz z dzierżawy gruntów, jak również dzięki środkom otrzymanym od zagranicznych partnerów  możliwe jest udzielanie zapomóg księżom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.  Stowarzyszenie posiada swojego przedstawiciela w Synodzie Kościoła, którym jest ks. Władysław Wantulok.

Oprócz współorganizowanego Kongresu KEP w Wiśle delegaci Stowarzyszenia brali udział w kongresach zagranicznych: w Danii (Logum Koster), we Włoszech (Torre Pellice) i w Holandii (Elspeet). Z posiadanych środków udzielane jest wsparcie na organizację szkoleń dla katechetów i księży.

Pierwszy Statut Stowarzyszenia Księży i Katechetów z dn. 25 stycznia 1924 r.

Czytaj statut