polecamy:

Statut

Statut Stowarzyszenia Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Księży i Katechetów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej w skrócie: Stowarzyszenie.

§2.

Stowarzyszenie jest kontynuatorem założonego dnia 10 września 1923 r. i zarejestrowanego dnia 25 stycznia 1924 r. Stowarzyszenia Księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz jest miasto Wisła.

§4.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji teologicznych, religijnych, kościelnych, ekumenicznych i społecznych o odpowia­dającym profilu działania.

§5.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zare­jestrowanym, działającym na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiadającym osobowość prawną.

§6.

Stowarzyszenie używa pieczęci, znaku i odznak zgodnie z obowiązującymi prze­pisami prawa.

§7.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, jednak dla materialnego zabezpieczenia celów statutowych i wymagających tego środków działania prowadzi działalność gospodarczą.

§8.

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać je firmom.

R

Rozdział II. Cele i środki działania.

§9.

1. Celem Stowarzyszenia jest:

a/ podnoszenie poziomu pracy duszpasterzy i katechetów ewangelickich i rozwijanie ich pracy samokształceniowej;

b/ obrona praw i stanowiska, przysługujących jego członkom w społeczeństwie;

c/ troska o odpowiednie warunki życia i pracy duchownych i katechetów oraz o ich należyte zaopatrzenie emerytalne.

2.  Stowarzyszenie prowadzi w swojej siedzibie w Wiśle przy ul. Górnośląskiej 1 Dom Rekolekcyjny im. bpa Juliusza Bursche’go, który jest placówką jego działalności religijnej i naukowej.

§10.

Cele określone w § 9 Stowarzyszenie realizuje przez:

a/ urządzanie konferencji i seminariów naukowych;

b/ prowadzenie działalności wydawniczej, szczególnie przez wydawanie biuletynu teologicznego i innych wydawnictw książkowych;

c/ dbałość o przestrzeganie przez członków etyki zawodowej i koleżeńskiej;

d/ zbieranie spostrzeżeń i doświadczeń du­szpasterskich celem ich rejestracji i wy­miany pomiędzy członkami;

e/ utrzymywanie kontaktów z gremiami teologicznymi w kraju i za granicą;

f/ ułatwianie członkom podróży nauko­wych;

g/ gromadzenie i ochronę materiałów ar­chiwalnych i pamiątek z dziejów ewangelicyzmu;

h/ zapoznawanie społeczeństwa polskiego z tradycjami Reformacji i znaczeniem Ko­ściołów Ewangelickich;

i/ umacnianie w społeczeństwie polskim zasad tolerancji i pluralizmu wyznaniowe­go;

j/ udzielanie członkom pomocy i porady prawnej;

k/ występowanie do odpowiednich orga­nów Kościoła i organów państwowych z wnioskami w sprawach uposażenia i za­bezpieczenia emerytalnego duchownych i katechetów oraz ich rodzin;

l/ podjęcie troski o dostateczną ilość sił duchownych;

ł/ wysuwanie sugestii władzom Kościoła w sprawach organizacji służby i struktury administracyjnej Kościoła;

m/ prowadzenie działalności umożliwiają­cej wypoczynek urlopowy, w tym prowa­dzenie pensjonatów.

R

Rozdział III. Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§11.

Ustala się następujące rodzaje członkowstwa:

a/ zwyczajne,

b/ nadzwyczajne,

c/ honorowe,

d/ wspierające.

§12.

Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być ordynowani duchowni i wpro­wadzeni w urząd nauczania katechetycz­nego magistrzy teologii i pedagogiki religi­jnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Kościo­łów, które pozostają we wspólnocie ołtarza i ambony z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP.

§13.

Członkami nadzwyczajnymi mogą być:

a/ pozostali magistrzy i doktorzy teologii ewangelickiej wyznania luterańskiego za­mieszkali w Polsce,

b/ duchowni oraz doktorzy teologii wyzna­nia luterańskiego z zagranicy.

§14.

Członkami honorowymi mogą być ducho­wni i teologowie posiadający szczególne zasługi dla rozwoju nauk teologicznych w zakresie teologii ewangelickiej lub teo­logii ruchu ekumenicznego bez względu na narodowość i wyznanie.

§15.

Członkami wspierającymi mogą być: koś­cielne osoby prawne, osoby fizyczne, sto­warzyszenia i przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne.

§ 16.

Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd po złożeniu przez nich deklaracji.

§17.

Członków nadzwyczajnych przyjmuje Za­rząd po złożeniu przez nich deklaracji. Decyzja zapada w drodze głosowania taj­nego przy czym wymagana jest bezwzglę­dna większość głosów.

§ 18.

Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Rady Naukowej w tajnym głosowaniu bezwzględną więk­szością głosów.

§ 19.

Członków wspierających przyjmuje Za­rząd.

§20.

Członkowstwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

b/ niedopełnienia zobowiązań statutowych.

§21.

Decyzję o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia z powodu niedopełnienia zobowiązań statutowych podejmuje Za­rząd bezwzględną większością głosów w ta­jnym głosowaniu. Zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania. Odwołanie winno być wniesione na piśmie do Zarządu w terminie miesiąca od daty zawiadomienia o pozbawieniu członkowstwa.

§22.

Prawa członków Stowarzyszenia:

a/ udziału w zgromadzeniach, konferen­cjach, sympozjach i programach nauko­wych;

b/ korzystania z pomocy naukowej i praw­nej Stowarzyszenia;

c/ zgłaszania postulatów i wniosków w sprawach programu naukowego i działa­lności władz Stowarzyszenia;

d/ korzystania z urządzeń Stowarzyszenia;

e/ publikowania artykułów i przyczynków na łamach biuletynu Stowarzyszenia oraz pomocy w innych publikacjach;

f/ czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia przysługuje człon­kom zwyczajnym;

g/ członkowie nadzwyczajni i honorowi biorą udział w posiedzeniach z głosem do­radczym;

h/ wszystkim członkom przysługuje prawo zgłaszania wniosków na Walne Zebranie, nie później jednak niż na 3 tygodnie przed jego terminem. Wnioski winne być kiero­wane do Zarządu.

§23.

Obowiązki członków Stowarzyszenia:

a/ czynny udział w realizacji celów Stowa­rzyszenia;

b/ stałe samokształcenie i pomnażanie wiedzy teologicznej;

c/ godne pełnienie urzędu duszpasterskie­go;

d/ przestrzeganie postanowień Statutu i władz Stowarzyszenia;

e/ terminowe wywiązywanie się z przyję­tych zobowiązań;

f/ regularne opłacanie składki członkowskiej.

R

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

§24.

Władzami Stowarzyszenia są:

a/ Walne Zebranie,

b/ Zarząd,

c/ Komisja Rewizyjna.

§25.

Kadencja wszystkich organów Stowarzy­szenia pochodzących z wyboru trwa pięć lat.

§26.

Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych do głosowania, za wyjątkiem spraw, o których niniejszy Statut postanawia inaczej.

§27.

Wybory do wszystkich władz Stowarzy­szenia odbywają się w głosowaniu tajnym. Ilość zgłaszanych kandydatów jest nieo­graniczona.

Walne Zebranie.

§ 28.

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Tworzą je człon­kowie zwyczajni z głosem decydującym oraz członkowie nadzwyczajni i honorowi z głosem doradczym.

§29.

Walne Zebranie jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał w obecności co najmniej 2/3 liczby uprawnionych do gło­sowania.

§30.

Uchwały mogą być podjęte jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. W sprawach wniesionych na Walnym Ze­braniu jedynie za jego zgodą wyrażoną przez 3/4 liczby obecnych.

§31.

Do kompetencji Walnego Zebrania nale­ży:

a/ określanie zasadniczej linii działania Stowarzyszenia;

b/ wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Naukowej;

c/ zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Nau­kowej;

d/ rozstrzyganie wniosków Zarządu, Komi­sji Rewizyjnej i Rady Naukowej oraz wniosków i odwołań   wniesionych drogą przewidzianą przez Statut;

e/ udzielanie Zarządowi na wniosek Komi­sji Rewizyjnej absolutorium;

f/ nadawanie na wniosek Rady Naukowej tytułu Członka Honorowego;

g/ uchwalanie Statutu i jego zmian oraz re­gulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia;

h/ uchwalanie wysokości wpisowego oraz składek członkowskich;

i/ rozporządzanie majątkiem nierucho­mym;

j/ zaciąganie kredytów;

k/ podejmowanie uchwał w sprawach wy­magających zgody Walnego Zebrania;

l/ rozwiązanie Stowarzyszenia.

§32.

W skład Prezydium Walnego Zebrania wchodzą: Prezes i Wiceprezesi Zarządu, Sekretarz Zarządu i Sekretarz Rady Nau­kowej.

§ 33.

Walne Zebranie zwyczajne zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.

§34.

O terminie, miejscu i porządku obrad Wa­lnego Zebrania Zarząd zawiadamia człon­ków przynajmniej na sześć tygodni przed terminem drogą listowną.

§35.

Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a/ z własnej inicjatywy,

b/ na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c/ na wniosek Rady Naukowej,

d/ na wniosek 1/3 ogółu członków zwycza­jnych,

Wnioskodawcy zobowiązani są do przed­stawienia Zarządowi proponowanego po­rządku obrad. Obowiązują wymogi § 34.

Z

Zarząd.

§36.

W skład Zarządu wchodzą: Prezes, dwaj Wiceprezesi, z których pierwszym jest przewodniczący Rady Naukowej, Sekre­tarz, Skarbnik, Gospodarz i członek dele­gowany przez Radę Naukową. Sposób wyboru Zarządu określa Rozdział VI ninie­jszego Statutu.

§37.

Do kompetencji Zarządu należy:

a/ czuwanie nad całością spraw Stowarzy­szenia i przedstawianie Walnemu Zebra­niu sprawozdania z działalności;

b/ wykonywanie uchwał Walnego Zebra­nia;

c/ reprezentowanie Stowarzyszenia;

d/ zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, sporządzanie preliminarza budżetowego oraz sprawozdania finansowego;

e/ przedkładanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu;

f/ zwoływanie Walnych Zebrań i ustalanie ich porządku obrad;

g/ przyjmowanie członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających;

h/ podejmowanie decyzji w sprawach członkowstwa;

i/ przyjmowanie odwołań i rozpatrywanie wniosków wniesionych przez członków i przedkładanie ich Walnemu Zebraniu;

j/ opracowywanie regulaminów wewnętrz­nych i przedkładanie ich Walnemu Zebra­niu do uchwalenia;

k/ powoływanie gramiów doradczych Za­rządu;

l/ przyjmowanie pracowników, zawieranie umów w sprawach finansowych i gospoda­rczych oraz kierowanie działalnością gos­podarczą.

§38.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż cztero­krotnie w roku. Do ważności uchwał nie­zbędna jest obecność przynajmniej pięciu członków Zarządu w tym jednego z człon­ków Rady Naukowej wchodzących w skład Zarządu. Protokołuje się skład obecnych, uchwały i wyniki głosowania. Każdy z obe­cnych ma prawo wprowadzenia do proto­kołu zapisu odrębności swego stanowiska. W przypadku równej liczby głosów roz­strzygającym jest głos przewodniczącego.

§39.

Korespondencję zwykłą podpisuje Prezes, Wiceprezes lub Sekretarz. Do ważności pism dotyczących zobowiązań finansowych i spraw majątkowych wymagane są podpi­sy Prezesa lub Wiceprezesa i Skarbnika.

K

Komisja Rewizyjna.

§40.

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców. Członkowie i zastępcy wy­bierają spośród siebie przewodniczącego.

§41.

Komisja Rewizyjna działa w składzie 3 członków. W przypadku ustąpienia które­gokolwiek z członków w czasie kadencji, wchodzi na jego miejsce pierwszy w kolej­ności wyboru zastępca.

§42.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej nale­ży:

a/ czuwanie nad przestrzeganiem Statutu;

b/ kontrola działalności Zarządu ze szczegó­lnym uwzględnieniem spraw finansowych, przeprowadzana przynajmniej raz w roku;

c/ przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania  kończącego  się  wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu;

d/ składanie Zarządowi wniosku o zwoła­nie nadzwyczajnego Walnego Zebrania z podaniem przyczyn i projektu porządku obrad;

e/ przedkładanie Zarządowi i Radzie Nau­kowej sugestii, postulatów i wniosków.

R

Rozdział V. Rada Naukowa.

§43.

Dla inicjowania prac naukowych Stowarzy­szenia i kierowania nimi Walne Zebranie powołuje Radę Naukową. W skład Rady Naukowej wchodzą:

a/ z wyboru: Przewodniczący, Wiceprze­wodniczący, Sekretarz i Kronikarz;

b/ członkowie powołani przez Przewodni­czącego Rady Naukowej w drodze kooptacji.

§44.

Do kompetencji Rady Naukowej należy:

a/ programowanie prac naukowych Stowa­rzyszenia i kierowanie nimi;

b/ reprezentowanie Stowarzyszenia w sprawach naukowych;

c/ nawiązywanie i utrzymywanie kontak­tów Stowarzyszenia z gremiami teologicz­nymi w kraju i zagranicą;

d/ inicjowanie seminariów, konferencji i spotkań naukowych;

e/ inicjowanie wydawnictw Stowarzyszenia i powoływanie ich zespołów autorskich i redakcyjnych;

f/ organizowanie archiwów, bibliotek itp.;

g/ składanie wniosków o nadanie tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia;

h/ składanie wniosków w sprawach organi­zacyjnych, w tym wniosku o zwołanie nad­zwyczajnego Walnego Zebrania;

i/ przedstawianie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu.

§45.

Posiedzenia Rady Naukowej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż trzykrotnie w roku. Do ważności uchwał niezbędna jest obecność trzech członków pochodzących z wyboru. Protokołuje się skład obecnych, uchwały i wyniki głoso­wania. Każdy z członków ma prawo wpro­wadzenia do protokołu zapisu odrębności swego stanowiska. W przypadku równej li­czby głosów rozstrzygającym jest głos przewodniczącego.

§46.

Obsługę finansową spraw Rady Naukowej prowadzi Zarząd.

R

Rozdział VI. Wybory Zarządu, Rady Naukowej i Komisji Rewizyjnej.

§47.

Termin Walnego Zebrania Wyborczego wyznacza Zarząd, ustalając jednocześnie li­stę kandydatów do Zarządu, Rady Nau­kowej i Komisji Rewizyjnej spośród człon­ków zwyczajnych Stowarzyszenia. Lista kandydatów przedstawionych przez Zarząd zawiera liczbę nazwisk odpowiadającą licz­bie miejsc mandatowych w wymienionych organach i zostaje podana do wiadomości członków wraz z ogłoszeniem Walnego Zebrania,

§48.

Każdy spośród członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i honorowych ma prawo najpóźniej na trzy tygodnie przed termi­nem wyborów zgłaszać dalszych kandyda­tów, dołączając do zgłoszenia ich zgodę wyrażoną na piśmie.

§49.

Zarząd uzupełnia listę zgłoszonymi kan­dydatami i sporządza tyle kart wyborczych, zawierających pełną listę kandydatów, ilu jest członków zwyczajnych /wyborców/ Stowarzyszenia.

§50.

Głosowanie odbywa się na osoby. Wyborcy na otrzymanych kartach zaznaczają:

a/ spośród kandydatów do Zarządu – pięć nazwisk,

b/spośród kandydatów do Rady Naukowej – cztery nazwiska,

c/spośród kandydatów do Komisji Rewizy­jnej – pięć nazwisk.

§51.

Nieważne są karty z zaznaczoną większą ilością nazwisk, oraz karty zawierające ja­kiekolwiek dopiski.

§52.

Wybranymi są kandydaci, którzy kolejno otrzymali największą liczbę głosów – do Zarządu pięć osób; do Komisji Rewizyjnej pięć osób; do Rady Naukowej cztery osoby.

§53.

Spośród kandydatów wybranych do Zarzą­du Walne Zebranie w oddzielnym głoso­waniu dokonuje wyboru Prezesa.

§54.

Wszystkie wybory przeprowadza uprzed­nio spośród uczestników Walnego Zebra­nia wybrana trzyosobowa komisja.

§55.

Po przeprowadzeniu wyborów zarządza się kilkuminutową przerwę dla ukonstytuo­wania się Zarządu, Rady Naukowej. O rozgraniczeniu wybranego składu Komisji Rewizyjnej na członków i kandydatów de­cyduje wielkość liczb uzyskanych przez nich kolejno głosów. W pełnym składzie Komisja Rewizyjna dokonuje wyboru Przewodniczącego.

§56.

Po przerwie Prezes ustępującego Zarządu ogłasza skład i obsadę stanowisk nowo wybranego Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Naukowej.

R

Rozdział VII. Członkostwo w organizacjach i stowarzy­szeniach.

§57.

Podjęcie przez Stowarzyszenie członkowstwa w organizacjach wymienionych w § 4 niniejszego Statutu i przystąpienie do związku stowarzyszeń może nastąpić na wniosek Zarządu lub Rady Naukowej przedłożony Walnemu Zebraniu w norma­lnym toku postępowania i wymaga zgody Walnego Zebrania wyrażonej bezwzględną większością głosów przy obecności co naj­mniej 2/3 liczby członków zwyczajnych.

R

Rozdział VIII. Majątek i fundusze.

§58.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieru­chomości, ruchomości i fundusze.

§59.

Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

a/ wpisowe i składki członkowskie,

b/ dary i subwencje,

c/ dochody z działalności gospodarczej,

d/ dochody z nieruchomości.

§60.

Stowarzyszenie przejmuje majątek rucho­my i nieruchomy Stowarzyszenia Księży Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, którego jest kontynuatorem.

§61.

Oświadczenia w sprawach majątkowych składają dwie osoby: Prezes lub Wicepre­zes i Skarbnik.

§62.

Wszelkie postanowienia w przedmiocie zbycia części lub całości majątku nieru­chomego podejmuje Walne Zebranie. Po­stanowienia o nabyciu nieruchomości ze środków własnych Stowarzyszenia podej­muje Zarząd, a w systemie kredytowym Walne Zebranie.

R

Rozdział IX. Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowa­rzyszenia.

§63.

Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzy­szenia mogą nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania. Wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia musi być złożony na trzy miesiące przed terminem Walnego Zebra­nia do Zarządu. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co naj­mniej 3/4 liczby członków zwyczajnych.

§64.

W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Lik­widacyjną. Majątek Stowarzyszenia prze­chodzi na własność Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.